Usnensení Valné hromady ČKHV, konané dne 10.01.2015

Usnensení Valné hromady ČKHV, konané dne 10.01.2015

 

1/ Valná hromada schvaluje jednací řád Valné hromady

2/ Valná hromada bere na vědomí zprávu prezidenta ČKHV o činnosti od minulé Valné hromady

3/ Valná hromada schvaluje zprávu o hospodaření ČKHV.

4/ Valná hromada schvaluje zprávu o stavu evidence členské základny ke dni 31.12.2014 a o stavu zaplacených příspěvků.

5/ Valná hromada schvaluje předložený plán činnosti ČKHV na rok 2015

6/ Valná hromada schvaluje předložený rámcový rozpočet ČKHV na rok 2015

7/ Valná hromada schvaluje zahájení přípravy pro vydání klubového kalendáře na rok 2016.

Termín uzávěrky návrhu kalendáře je 10.10.2015. Návrh pro zajištění tisku kalendáře bude klubům rozeslán do 20.10.2015. Kluby zašlou závazné objednávky do 1.11.2015.

Termín vydání kalendáře v počtu dle objednávek z klubů do 1.12.2015

8/Valná hromada souhlasí s vydáním klubového kalendáříku na rok 2016 ve formátu vizitky z prostředků ČKHV. Kalendářík bude předáván společně s členským průkazem na rok 2016

10/ Valná hromada schvaluje vydání členských průkazů v příštích obdobích bez zachování členských čísel z minulých období.

Kluby uplatní požadavek na počet průkazek na následující rok nejpozději do 15.11.2014. Dle těchto požadavků budou upravena a zadána do výroby členská čísla pro jednotlivé kluby. Kluby si mohou pro svoji rezervu objednat i legitimace navíc. Tyto legitimace, které nebudou oproti členským příspěvkům, zůstanou v depozitu ČKHV ( u Fialy) a bude za ně účtován poplatek 20Kč/ks. V případě, že je klub bude chtít použít pro nově přistoupivší členy, bude průkazky možno odebrat a potom členský příspěvek na tuto legitimaci bude již snížen na 80 Kč . Legitimace budou vydány do konce roku, tak aby bylo možno je včas předat a čerpat slevy.

10/ VH souhlasí s obnovením www stránek ČKHV a jejich administrování a údržbou p. Martinem Vaškem za úphradu ve výši 1000Kč/měsíc..

11/ VH odsouhlasila vstup VK Litomyšl a KHV Slaný do ČKHV

12/ VH bere na vědomí informaci o vystoupení VK Rychvald z ČKHV a o ukončení činnosti VCC Horní Slavkov

14/ VH ukládá prezidiu aktualizovat změnu stanov v souladu s novým Občanským zákoníkem

15/ VH ukládá svolat VH v roce 2016 nejpozději do 31.1.2016