Zápis z Výroční schůze Českého klubu historických vozidel, 10.01.2015 Praha

Zápis z Výroční schůze Českého klubu historických vozidel, která proběhla dne 10.01.2015 v hotelu Pramen v Praze.

Přítomni: viz prezenční listina

Průběh VH:

1) VH zahájil v 10.00 president ČKHV P.Fiala

- přivítání přítomných

- seznámení s programem VH

2) Schválení jednacího řádu a programu VH (Fiala)

Bylo konstatováno,že v souladu se stanovami byly v elektronické podobě zaslány v požadovaném termínu : pozvánka, jednací řád

U prezence obdrželi zástupci klubů zprávu o hospodaření ČKHV a návrh rozpočtu na rok 2013 a aktualizovaný seznam klubů

-Program VH a jednací řád byly jednomyslně schváleny

3) Volba komisí (Fiala)

Valná hromada odsouhlasila, že o jednotlivých bodech bude průběžně hlasováno aklamací.

Výkon funkce mandátové komise převzaliIng. Vojtěch Vomočil a Jiří Flídr kteří na základě prezenčních listin konstatovali, že z pozvaných 39 klubů se dostavilo na VH 30 klubů ,čímž je VH usnášeníschopná

Do volební komise byli zvoleni Ing. Josef Vincenci a Vl. Pisk.

Do návrhové komise byli zvoleni Ing. Bolehovský a p. Dymáček.

4+5+8) Zpráva o činnosti ČKHV od poslední VH,kontrola usnesení, informace z FKHV (Fiala) :

-prezidium ČKHV se sešlo celkem na 3 zasedáních, ze kterých byly požízeny zápisy

-zástupci ČKHV se podíleli na práci FKHV a to následovně-

Fiala-člen prezidia a předseda komise KTK

Zítek –člen RK FKHV

- byla podána podrobná informace o činnosti FKHV zejména v oblastech

- založení Akademie vetranizmu

-postupný přechod k profesionalizaci činnosti

-informace o zasedání FIVA v Budapešti-společná delegace FKHV,AČR a ÚAMK

-informace o přidělení motocyklové rallye FIVA v roce 2016 v ČR

-informace o připravované digitalizaci Identifikačních karet FIVA a přípravě informačního systému FKHV

-informace o spolupráci s AČR a ÚAMK

-informace o změnách v testování historických vozidel vydána nová ekonomická směrnice

-informace o prováděných školeních KLTK a vydávání průkazů TK

-informaci o nově ustavených klubových testačních komisích

-informace o zavedení digitalizovaných protokolů o testaci HV

-informace o jednáních s MD ( retrospektiva ve Vyhl 144/2012, přímý převod z RSV do RHV – není možný, odpuštění mýtného pro užitková vozidla¨)

-informace o jednáních s MŽP ( vjezd do nízkoemisních zón pro HV)

-byla podána informace o vyhlášení Poháru federace

-byla podána informace o konání 2.Veteránského galavečera,na který jsou zváni členové jednotlivých klubů,Ples se koná v TOP hotelu v Praze v pátek 23.ledna 2015

-postupně je realizován prodej plaket za schválenou cenu dle usnesení VH. Plakety jsou zasílány klubům na dobírku- realizuje Fiala

-byl vydán nástěnný kalendář ČKHV a kalendář ve formě vizitky na rok 2015

-byla provedena revize členské základny a vydány klubové legitimace pro rok 2015

-klubové legitimace na základě uzavření dlouhodobé smlouvy s firmou Fabory opravňují členy k získání 50% slevy na nákup spojovacího materiálu a s  firmou AUTO KELLY, opravňující na základě čl.legitimce a uvedení IČO ČKHV slevy v síti jejích prodejen

-klubové legitimace klubům, které se nezúčastnili VH budou odeslány na dobírku.

-do provozu byly obnoveny na základě smlouvy s p.Vaškem internetové stránky ČKHV ,které by měly být v budoucnu základním informačním serverem pro členskou základnu ČKHV. Bohužel kluby nepřispívají na stránky a proto nejsou stránky aktuelní.

Zpráva o činnosti byla jednohlasně schválena, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.

6) Zpráva o hospodaření ČKHV – Zítek

-Podklady pro zprávu o hospodaření byly předány písemně jednotlivým klubům při prezenci

- přednesl současný aktualizovaný seznam klubů

- seznámil VH se stavem zaplacení členských přípěvků

- seznámil VH s výsledky hospodaření a se stavem prostředků , které má ČKHV k dispozici na účtě a v pokladní hotovosti

Zpráva o hospodaření byla zástupcům klubů k dispozici v písemné podobě

VH jednomyslně předloženou zprávu schválila.

7) Zpráva RK - Zítek

- RK neshledala žádné nedostatky v hospodaření klubu, ani nedošly nijaké stížnosti z řad klubů

VH vzala zprávu RK na vědomí

8) Pan Martin Vašek seznámil VH s podmínkami provozu internetových stránek a vyzval všechny k zasílání podkladů, která by měly být na internetových stránkách publikovány. Samostatný materiál l této problematice je v příloze tohoto zápisu

Internetové stránky mají smysl pouze v případě, že jednotlivé kluby a členové budou do jejich obsahu přispívat

VH souhlasí s uzavřením smlouvy na údržbu a aktualizaci internetovývch stránek. Pověřuje prezidium uzavřením příslušné smlouvy.

11) Návrh plánu činnosti ČKHV na rok 2015 – Fiala

Prezidium předložilo návrh plánu činnosti ČKHV na rok 2014, který je přílohou tohoto zápisu

Po diskuzi bylo rozhodnuto ukončit vydávání nástěnného kalendáře ČKHV

Plán byl VH jednomyslně schválen

12) Návrh rozpočtu -Zítek

Návrh rámcového rozpočtubyl předán písemně a je příloho tohoto zápisu

Rozpočet byl jednomyslně schválen

13) Různé

Byla přednesena p. Hurtem informace o novinkách v legislativě, která vstoupila v platnost od 1.1.2015 a týká se převodu a depozitu vozidel .Materiál, který poskytl FKHV řed. Ing. Pokorný z MD je přílohou tohoto zápisu

14)Diskuze

Diskuze probíhala kontinuelně k jednotlivým projednávaným bodům a její závěry jsou promítnuty v usnesení VH

V rámci diskuze byl přednesen otevřený dopis prezidenta FKHV Ing.Jana Täubla, reagující na některé negativní situace ve veteránském hnutí. Text je v příloze tohoto zápisu.

15) VH byla informována o nutnosti realizovat změny ve stanovách ČKHV související s novým Občanským zákoníkem a přijala v tomto smyslu závěry i ve vztahu k pobočným spolků, které jsou zakotveny v usnesení z VH.

16) Fiala informoval, že byla provedena daňová registrace ČKHV na FÚ Plzeň-sever s ohledem na sídlo organizace. ČKHV nebyl nikdy v minulosti registrován jako daňový subjekt.

17) Volby prezidia:

Předseda volební komise Ing. Vincenci navrhl Valné hromadě jako kandidáty na další funkční období členy stávajícího prezidia. Navržení kandidáti kandidaturu přijali. Ing. Fiala upozornil, že v dalším volebním období již nebude kandidovat a proto je třeba již teď hledat náhradu.

VH schválila navržené kandidáty jednohlasně.

18)Návrh usnesení-

Předseda Návrhové komise Ing. Bolehovský přednesl návrh usnesení.

Usnesení bylo jednomyslně schváleno a je v příloze tohoto zápisu

19) VH byla ukončena společným obědem cca ve 14,30 hod

Zapsal Fiala

Přílohy: